Infographic - Bạn Có Đang Dùng Goolge Plus

Infographic – Bạn Có Đang Dùng Goolge Plus

Infographic - Bạn Có Đang Dùng Goolge Plus
Tình hình là Google Plus (G+) của Google đang trở nên hoang tàn và người dùng cũng không còn gắn bó nhiều! Bạn có đang sử dụng G+ không???? Nếu có thì kết nối với mềnh nhé – Trung Lùn


Infographic - Bạn Có Đang Dùng Goolge Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *