Infographic - Thần Đồng Việt Nam 2014

Infographic – Thần Đồng Việt Nam 2014

Việt Nam luôn là nơi sản sinh ra các thần đồng ở tất cả các lĩnh vực khác nhau, năm 2014 cũng đánh dấu nhiều thần đồng ra đời, infographic sau sẽ giúp chúng ta nhìn lại những thần đồng ấy nhá!


Infographic - Thần Đồng Việt Nam 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *