Infographic - API Là Gì ?

Infographic – API Là Gì ?

Infographic - API Là Gì ?
API là gì? Bài này có vẻ phù hợp cho dân lập trình hơn thì phải!!! API gọi đơn giản là Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface) cung cấp cho các nhà lập trình quyền truy cập đến một phần mềm ứng dụng đã có quyền sở hữu. Một phần mềm trung gian giúp các chương trình ứng dụng tương tác qua lại với nhau và chia sẻ dữ liệu. Các API thông dụng mà hằng ngày chúng ta vẫn thấy là các nút Like, Share, Follow, +1…. Hiện nay thi có nhiều công ty cung cấp các API hoàn toàn miễn phí cho các nhà phát triển phần mềm như Microsoft… tuy nhiên vẫn có những công ty chỉ hạn chế API cho 1 số đối tác như Sony…

Infographic - API Là Gì ?

Source: APIs Wiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *